Regulamin udziału w Warsztatach Piwowarskich

Przed dokonaniem zapisu na Warsztaty Piwowarskie zapoznaj się z poniższymi zasadami rezerwacji i uczestnictwa. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami: biuro@misjaprzygoda.pl

DOKONANIE REZERWACJI

Aby dokonać zakupu imiennego vouchera uprawniającego do udziału w Warsztatach Piwowarskich w Restauracji Wirtuozeria, wyślij do nas Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu, wybrany termin warsztatów, potwierdzenie dokonania przelewu za udział w Warsztatach oraz dane do faktury (dane firmy lub osoby – nazwa lub imię i nazwisko, adres, NIP – w przypadku firm). W mailu zwrotnym otrzymasz od nas potwierdzenie udziału w warsztatach, imienny voucher, fakturę.

PŁATNOŚĆ

Dane do przelewu:
Tytuł przelewu: Warsztaty Piwowarskie + data warsztatów + imię i nazwisko uczestnika
Nazwa rachunku: MISJA PRZYGODA
Adres: ul. Sarańska 6/10, 98-200 Sieradz
Nr rachunku: 79 1140 2004 0000 3502 7618 1267 (mBank)
Kod BIC (Swift) mBanku: BREXPLPWOMB

ANULACJA UCZESTNICTWA I ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

Możesz zmienić swoją rezerwację terminu, informując nas o tym na min. 7 dni przed wydarzeniem. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed datą realizacji (potwierdzoną przez Ciebie mailowo), wpłacone pieniądze nie będą zwracane. 
Vouchery Personalizowane nie podlegają zwrotom. Jeżeli nie możesz wziąć udziału w Warsztatach i chciałbyś, aby ktoś inny wziął udział za Ciebie, możesz zmienić dane uczestnika na min. 3 dni przed datą realizacji Vouchera.
Ekskluzywne Vouchery Podarunkowe można zwracać w terminie 14 dni od zakupu poprzez odesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu na adres biuro@misjaprzygoda.pl
Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu kursu.

ORGANIZATORZY

Organizatorem Warsztatów Piwowarskich jest Misja Przygoda Renata Szczepaniak, ul. Sarańska 6/10, 98-200 Sieradz, NIP: 8271836832, e-mail: biuro@misjaprzygoda.pl

Miejscem realizacji Warsztatów Piwowarskich jest Restauracja Wirtuozeria oraz Hotel Na Błoniach, ul. Pocztowa 39, 43-309 Bielsko-Biała

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Organizator nie zawiera w cenie Voucherów ubezpieczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne i materialne powstałe podczas Warsztatów, odpowiedzialność taką ponoszą sami uczestnicy. Zaleca się by każdy uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

ZMIANA PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników na dany termin Warsztatów. 

W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. Uczestnicy będą poinformowani o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora oraz otrzymają informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

STAN ZDROWIA I PRZECIWWSKAZANIA

Uczestnik oświadcza, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do udziału w Warsztatach. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w Warsztatach w całości i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki swojego uczestnictwa.

WIEK UCZESTNIKA

W naszych warsztatach może wziąć udział każdy, kto skoczył 18 rok życia. Organizator ma prawo odmówić udziału w Warsztatach osobie, co do której ma podejrzenia, że nie ukończyła 18 lat, a która nie będzie w stanie potwierdzić swojej pełnoletności.

WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

Przebieg Warsztatów Piwowarskich będzie dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć i filmów. Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika, zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących Misję Przygoda lub Restaurację Wirtuozeria bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili realizacji Warsztatów polach eksploatacji, w szczególności mając na uwadze nieograniczony zasięg sieci Internet, z prawem do wykonywania praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań, w tym skrótów, przemontowań, połączenia z innym utworem wszelkich materiałów, na których wizerunek tych osób został utrwalony.

TRANSPORT NA WARSZTATY

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do miejsca, w którym odbywać się będą warsztaty. W razie jakichkolwiek trudności Organizator oferuje swoją pomoc w doborze najdogodniejszej opcji dojazdu.

NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora okoliczności, takich jak: wyjątkowo złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie w Restauracji Wirtuozeria lub awarie podwykonawców zapewniających dostarczanie swoich usług w ramach prawidłowego poprowadzenia Warsztatów (jak np. elektryczność, wodociągi i inne) program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności o ile warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności (również wewnątrz restauracji lub obiektu hotelowego) w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.

ODWOŁANIE WYDARZENIA

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym uczestników bezpośrednio drogą e-mailową oraz do pełnego zwrotu wpłaconych kosztów na konto bankowe, z którego została dokonana płatność w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania informacji dotyczącej anulacji wydarzenia. 

INNE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, itp., a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie realizację Warsztatów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje uczestników w drodze informacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.misjaprzygoda.pl

RODO I ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Misja Przygoda Renata Szczepaniak, ul. Sarańska 6/10, 98-200 Sieradz, biuro@misjaprzygoda.pl oraz Restauracja Wirtuozeria, ul. Pocztowa 39, 43-309 Bielsko-Biała.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.
 3. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  • – dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem);
  • – żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  • – ograniczenia przetwarzania danych;
  • – przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe);
  • – wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania);
  • – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • – realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • – marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłanie takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora;
  • – realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży vouchera zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
 8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Usługi).
 10. Administrator oświadcza, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem.

Facebook - Misja Przygoda